لیست فایل ها - صفحه 6

نظام اقتصاد 16ص

نظام اقتصاد 16ص - ‏مقدمه ‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجتمع فولاد خراسان درس اقتصاد عمومی 40 ص

مجتمع فولاد خراسان درس اقتصاد عمومی 40 ص - 1 ‏عنوان پروژه: ‏مجتمع فولاد خراسان ‏درس:‏اقتصاد عمومي ‏فهرست موضوعات ‏ ‏ ‏1-‏ ‏مقدمه ‏ ‏ ‏2-تاریخ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مهاجرت روستائیان به شهر

عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مهاجرت روستایان به شهر - ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏نام درس : ‏روش تحقيق عملي ‏موضوع تحقيق : ‏بررسي عوامل اقتصادي...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عصر مدرن و شكوفایی اقتصادی 20 ص

عصر مدرن و شكوفایی اقتصادی 20 ص - 2 ‏بررس‏ی‏ كتاب‏ > ‏ن‏ی‏م‏ نگاه ‏ح...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن

طرح توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن - 1 ‏طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ‏استان چهار محال (شهرستان ‏بروجن) ‏موسسه آموزش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شركت تضامني اقتصاد 33 ص

شركت تضامني اقتصاد 33 ص - ‏1 ‏1 ‏2 ‏- - ‏فصل اول ‏شناخت شـركتهاي تضامنـي ‏طبيعت شركتهاي تضامني ‏بهترين تعريف در مورد طبيعت شركتهاي تضامني ازمت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيرة پيامبر(ص)07 (از نظر اقتصادي اجتماعي جهاد مديريتي) 14 ص

سيرة پيامبر(ص)07 (از نظر اقتصادي اجتماعي جهاد مديريتي) 14 ص - 1 ‏نگاهي به سيره هاي پيامبر اعظم ‏م‏قدمه : ظهور نور 1 ‏نگاهي به سيره هاي پيامبر اع...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ريسك در اقتصاد

ريسك در اقتصاد - 1 ‏ ‏مقدمه ‏رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع ‏محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي 35 ص

طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي 35 ص - 1 ‏طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي ‏ 2 ‏چكيده ‏براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انسا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی